FMI 223 Till folkmusikinstitutet insända visor, vishäften, noter etc (1887)

Samling
Samlingen omfattar visblad, kopierade vishäften, notblad, fotografier o.d. som skickats in till folkmusikinstitutets arkiv. Samlingen fylls på efter hand.
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
2 arkivenheter
Språk
svenska
Signum FMI 223
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.