Search

Manor House Database

The Manor House Database is a general directory of historical archives and libraries related to manor houses (stately homes) in Finland. The database is a resource for researchers in fields such as history and cultural history, and may also be useful for genealogists, among others. The information is based partly on surveys sent out to manor house owners between 2011 and 2014, and partly on materials in public archives.

At the time of writing (2016), the directory had information on 110 manor houses. The information concerns the types of materials, the periods they date from and their scope. Each manor house may have more than one entry in the database. New information is still being added, coming from private owners, museums and archives. Genealogical and personal archives with links to manor houses will also be added to the database.

The information in the database relates to the property and private owners are not identified. All information is shown with the property owner’s consent. Even if a manor house is included in the database, it may not automatically be open for researchers. Interested parties should contact the project team’s contact person: Martin Ginström, Librarian, Svenska litteratursällskapet i Finland tfn 040 727 3910, martin.ginstrom@sls.fi


Search the Manor House Database (in Swedish)


Project Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar (“New Life for Old Manor House Collections”) 2010-2014 (in Swedish)

Herrgårdarna i Finland är en betydelsefull del av det finländska kulturarvet. Gårdarnas arkiv och boksamlingar är av central betydelse för forskningen i Finlands historia. Herrgårdsarkiv finns på olika gårdar runtom i landet och i olika offentliga arkiv och bibliotek. Också många släkt- och personarkiv i de offentliga arkiven och biblioteken innehåller brev och handlingar med herrgårdsanknytning. Helhetsbilden av vilket slags material som finns bevarat, och om det är tillgängligt för forskning, har dock hittills saknats.

För att inventera herrgårdarnas arkiv och boksamlingar och bidra till att de bevaras startade Svenska litteratursällskapet i Finland, Riddarhuset, Riksarkivet, Nationalbiblioteket och Åbo Akademis bibliotek hösten 2010 gemensamt det tvåspråkiga projektet Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar – Kartanoiden kokoelmat kukoistamaan. Avsikten var att engagera privata godsägare i vården av sina arkiv och boksamlingar och att samla informationen om detta material i en riksomfattande databas för forskningsändamål. Vid behov kunde medlemmarna i projektgruppen konsulteras för bedömning av åtgärdsbehov och arkivens och boksamlingarnas kondition.

För att kartlägga hurudant material som finns i de finländska herrgårdarna sände projektgruppen åren 2011–2014 enkäter till herrgårdsägare i Finland. Uppgifterna fördes in i databasen Herrgårdar.

Projektet avslutades med en temadag i Riddarhuset i Helsingfors 2014. Arbetet fortsätter inom de deltagande organisationerna och man kan fortfarande svara på enkäten antingen via webben eller per post. Svar kan skickas till Svenska litteratursällskapet i Finland.


Search tips (in Swedish)

Man kan söka i ett eller flera fält samtidigt. Uppgifterna i databasen är till största delen införda på svenska, men också finska uppgifter förekommer. För närvarande bör man alltså göra separata sökningar på svenska och finska för att få ett fullständigt resultat.

Sökresultatet visas som en lista. Genom att klicka på det löpande numret får man en utförligare beskrivning av arkivet eller biblioteket.

Herrgård: Observera att vissa herrgårdar kan ha olika namn på svenska och finska.

Ort: Ortnamnen är i första hand på svenska. Vissa ortnamn kan också finnas på finska.

Tidsperiod: Man kan söka på ett visst årtal eller en tidsperiod.

Innehåll: En beskrivande text om arkivets eller bibliotekets innehåll på svenska eller finska. Om man inte har någon förhandsinformation kan man försöka göra en textsökning i detta fält.

Ämnesord: Tesaurusen Allärs (Allmän tesaurus på svenska, Nationalbiblioteket) är riktgivande för de ämnesord som används.

Ägare: Organisationens namn (Svenska litteratursällskapet, Riksarkivet, Nationalbiblioteket, Åbo Akademis bibliotek). Man kan inte söka på namnet på privata ägare. Herrgårdar i privat ägo anges endast som ”privat ägo”.