Sökning

Databasen Herrgårdar

Databasen Herrgårdar är en översiktskatalog som för forskningsändamål ger uppgifter om historiska arkiv och bibliotek på herrgårdar i Finland. Databasen är ett hjälpmedel för forskare inom bl.a. historia och kulturhistoria, och kan också vara till nytta för t.ex. släktforskare. Uppgifterna grundar sig dels på enkäter som sändes ut till herrgårdsägare 2011–2014, dels på herrgårdsmaterial i offentliga arkiv.

För närvarande (2016) ingår uppgifter om 110 herrgårdar. Uppgifterna gäller typ av material, tidsperiod och omfång. Samma herrgård kan ha flera poster i databasen. Nya uppgifter införs kontinuerligt, såväl från privata ägare som från museer och arkiv. Också släkt- och personarkiv med herrgårdsanknytning kommer att föras in i databasen.

Uppgifterna i databasen utgår från herrgården, och uppgifter om ägare visas inte om gården är i privat ägo. Alla uppgifter visas med tillstånd av herrgårdens ägare. Även om information finns i databasen innebär det inte automatiskt att herrgården är öppen för forskare. Intresserade bör vända sig till projektgruppens kontaktperson: Martin Ginström, bibliotekarie, Svenska litteratursällskapet i Finland tfn 040 727 3910, martin.ginstrom@sls.fi


Sök i databasen Herrgårdar


Projektet Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar 2010-2014

Herrgårdarna i Finland är en betydelsefull del av det finländska kulturarvet. Gårdarnas arkiv och boksamlingar är av central betydelse för forskningen i Finlands historia. Herrgårdsarkiv finns på olika gårdar runtom i landet och i olika offentliga arkiv och bibliotek. Också många släkt- och personarkiv i de offentliga arkiven och biblioteken innehåller brev och handlingar med herrgårdsanknytning. Helhetsbilden av vilket slags material som finns bevarat, och om det är tillgängligt för forskning, har dock hittills saknats.

För att inventera herrgårdarnas arkiv och boksamlingar och bidra till att de bevaras startade Svenska litteratursällskapet i Finland, Riddarhuset, Riksarkivet, Nationalbiblioteket och Åbo Akademis bibliotek hösten 2010 gemensamt det tvåspråkiga projektet Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar – Kartanoiden kokoelmat kukoistamaan. Avsikten var att engagera privata godsägare i vården av sina arkiv och boksamlingar och att samla informationen om detta material i en riksomfattande databas för forskningsändamål. Vid behov kunde medlemmarna i projektgruppen konsulteras för bedömning av åtgärdsbehov och arkivens och boksamlingarnas kondition.

För att kartlägga hurudant material som finns i de finländska herrgårdarna sände projektgruppen åren 2011–2014 enkäter till herrgårdsägare i Finland. Uppgifterna fördes in i databasen Herrgårdar.

Projektet avslutades med en temadag i Riddarhuset i Helsingfors 2014. Arbetet fortsätter inom de deltagande organisationerna och man kan fortfarande svara på enkäten antingen via webben eller per post. Svar kan skickas till Svenska litteratursällskapet i Finland.


Söktips

Man kan söka i ett eller flera fält samtidigt. Uppgifterna i databasen är till största delen införda på svenska, men också finska uppgifter förekommer. För närvarande bör man alltså göra separata sökningar på svenska och finska för att få ett fullständigt resultat.

Sökresultatet visas som en lista. Genom att klicka på det löpande numret får man en utförligare beskrivning av arkivet eller biblioteket.

Herrgård: Observera att vissa herrgårdar kan ha olika namn på svenska och finska.

Ort: Ortnamnen är i första hand på svenska. Vissa ortnamn kan också finnas på finska.

Tidsperiod: Man kan söka på ett visst årtal eller en tidsperiod.

Innehåll: En beskrivande text om arkivets eller bibliotekets innehåll på svenska eller finska. Om man inte har någon förhandsinformation kan man försöka göra en textsökning i detta fält.

Ämnesord: Tesaurusen Allärs (Allmän tesaurus på svenska, Nationalbiblioteket) är riktgivande för de ämnesord som används.

Ägare: Organisationens namn (Svenska litteratursällskapet, Riksarkivet, Nationalbiblioteket, Åbo Akademis bibliotek). Man kan inte söka på namnet på privata ägare. Herrgårdar i privat ägo anges endast som ”privat ägo”.